A4ACADEMY.PL ®

530 151 424

ul. Wygoda 8, 31-106 Kraków

 

Regulamin

Spis treści:

1. Regulamin użytkowania serwisu a4academy.pl

2. Standardy jakości

 1. A4academy.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest A4academy sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 14/4, 31 – 102 Kraków, KRS 0000676999, REGON 367248891, NIP 6762529274
 2. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych: 2.12/00094/2017
 3. Adres do korespondencji oraz siedziby obsługi klienta: A4ACADEMY.PL, ul. Zwierzyniecka 14/4, 31 – 102 Kraków, biuro@a4academy.pl
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez a4academy.pl.
 5. Zamówione usługi szkoleniowe są realizowane zgodnie z terminarzem.
 6. Prawa autorskie do serwisu a4academy.pl w całości należą do a4academy.pl.
 7. Użytkownikami serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Osoby, które chcą skorzystać z usług A4academy i mają mniej niż 18 lat proszone są o dostarczenie pisemnej zgody na skorzystanie ze szkoleń napisane przez opiekuna prawnego.
 9. Reklamacje można składać na adres e-mail: biuro@a4academy.pl, czas rozpatrzenia reklamacji to 10 dni. Reklamacje są rozpatrywane indywidualnie, a zwroty pomniejszone o poniesione dotychczas koszty stosowane są w przypadku niespełnienia przez organizatora założeń szkolenia wynikających z regulaminu.
 10. Można odstąpić od umowy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia przed szkoleniem, w tym celu należy wysłać e-mail z tą informacją na adres e-mail: biuro@a4academy.pl
 11. Jeśli odstąpienie od umowy następuje na 14 lub mniej dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, kupujący ponosi koszty organizacyjne szkolenia (wydruki, koszulki, wizytówki, certyfikaty, itp.) jeśli zostały one poniesione przez organizatora.
 12. W wypadku pojawienia się nieprzewidzianych trudności – szczególnie nieobecności osoby prowadzącej usługę lub niedostępności miejsca jej realizacji organizator zapewnia zastępstwo tej osoby na inną z kompetencjami równymi lub wyższymi. W razie niedostępności miejsca organizator zapewnia inne miejsce ze standardami równymi lub wyższymi od pierwotnego.
 13. A4academy.pl przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania usług szkoleniowych, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. A4academy.pl umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy a4academy.pl zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, powyższe zmiany wprowadzane są do 30 dni na pisemną prośbę użytkownika.
 14. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, korzystanie ze strony a4academy.pl oznacza akceptację regulaminu.
 15. A4academy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana może dotyczyć w szczególności uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach strony.
 16. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez a4academy.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w a4academy.pl zmienionego Regulaminu.
 17. Klient/Użytkownik zawierając umowę z firmą (A4academy sp. z o.o.) oraz wybierając określony pakiet/usługę/abonament wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet/usługę/abonament. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu
 18. Klient/Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH NA POTRZEBY MAŁOPOLSKICH STANDARDÓW USŁUG EDUKACYJNO-SZKOLENIOWYCH

 1. Niniejsza procedura realizacji usług szkoleniowych ustala warunki realizacji i obsługi usług szkoleniowych i zostaje wprowadzona na potrzeby Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych w firmie A4academy Sp. Z O.O. na potrzeby MSUES.
 2. Firma A4academy Sp. Z O.O. organizuje szkolenia otwarte oraz szkolenia zamknięte realizowane na zlecenie zamawiającego, w tym szkolenia w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 3. Każde szkolenie realizowane przez firmę jest objęte nadzorem kadry odpowiedzialnej za jego realizację:
  1. Opiekun merytoryczny odpowiedzialny za nadzór nad treścią i rezultatami szkolenia.
  2. Koordynator organizacyjny odpowiedzialny za zarządzanie informacją, kontakt z klientem i organizację szkolenia.
  3. Trener odpowiedzialny za przeprowadzanie szkolenia.
 4. Organizacja usług edukacyjno-szkoleniowych
 5. Schemat realizacji szkoleń otwartych prowadzonych przez firmę:
 6. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych.
 7. Przygotowanie i sprecyzowanie oferty szkolenia.
 8. Określenie celów szkolenia.
 9. Wybór kadry szkoleniowej w tym trenera zgodnie z wymogami MSUES.
 10. Rekrutacja.
 11. Przygotowanie merytoryczne szkolenia zgodnie z wymogami MSUES.
 12. Przeprowadzanie szkolenia.
 13. Przeprowadzenie ewaluacji.
 14. W przypadku szkoleń otwartych po zakończonym procesie rekrutacji pracownik firmy przed rozpoczęciem realizacji szkolenia kontaktuje się z uczestnikami szkolenia telefoniczne bądź drogą mailową w celu przekazania informacji na temat terminów oraz dalszych etapów uczestnictwa w szkoleniu.
 15. Schemat realizacji szkoleń zamkniętych prowadzonych przez firmę:
 16. Badanie oczekiwań i analiza potrzeb zleceniodawcy.
 17. Określenie celów szkoleniowych.
 18. Wybór kadry szkoleniowej w tym trenera zgodnie z wymogami MSUES.
 19. Wybór miejsca szkolenia oraz jego przygotowanie merytoryczne zgodnie z wymogami MSUES.
 20. Przekazanie informacji klientowi: program nauczania, efekty szkolenia, wstępne wymagania wobec poziomu zaawansowania uczestników, czas trwania i formę kształcenia nazwy tematów wraz z ramami czasowymi, informację o kadrze delegowanej do realizacji konkretnych usług a w szczególności jej kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym i ważniejszych dotychczas zrealizowanych projektach.
 21. Przeprowadzanie szkolenia.
 22. Przeprowadzenie ewaluacji.
 23. W przypadku realizacji szkoleń współfinansowanych ze środków zewnętrznych analiza potrzeb, charakterystyka grupy docelowej oraz cele szkolenia ujęte są we wniosku o dofinansowanie projektu.
 24. Realizacja każdego prowadzonego przez firmę szkolenia poprzedzona jest badaniem potrzeb uczestników w postaci przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoleniowych, która zawiera informacje na temat kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia oraz oczekiwań uczestnika lub podmiotu zamawiającego w szczególności dotyczące pożądanych rezultatów szkolenia i obszaru ich stosowania.
 25. Cele uczenia się zawarte w programach nauczania realizowanych szkoleń są prezentowane w formie opisu efektów uczenia się dla uczestnika oraz sformułowane w sposób mierzalny zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej www.a4academy.pl.
 26. Programy szkoleń realizowanych przez firmę oparte są na angażujących uczestników metodach kształcenia i są dostosowane do specyfiki sytuacji uczących osób dorosłych. Stosowane metody są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki grupy.
 27. Materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom respektują prawo autorskie, zawierają podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na której zostały one oparte. Zapewniają utrwalanie efektów uczenia się poprzez wskazanie dodatkowych ćwiczeń i zadań do wykonywania po odbytym szkoleniu. Przed realizacją każdego szkolenia koordynator organizacyjny sprawdza materiały szkoleniowe.
 28. Firma stosuje do wszystkich szkoleń procedurę oceny efektów uczenia się, uwzględniającą badanie opinii uczestników w postaci raportów ewaluacyjnych sporządzanych na podstawie ankiet ewaluacyjnych przekazywanych uczestnikom. Raporty zawierające ocenę efektów uczenia się udostępnianie są kadrze prowadzącej dane szkolenie, a w wypadku szkoleń zamkniętych również zlecającej je instytucji. Firma na swojej stronie internetowej zamieszcza podsumowania prowadzonych działań ewaluacyjnych oraz referencje.
 29. W obszarach tematycznych szkoleń i formach kształcenia, w których jest to wymagane, programy nauczania oferowane przez firmę tworzone są zgodnie z obowiązującymi podstawami programowymi oraz standardami kształcenia. W tych obszarach tematycznych szkoleń oraz formach kształcenia, w których jest to wymagane, firma posiada aktualne akredytacje, licencje oraz certyfikaty.
 30. Kompetencje i rozwój kadry szkoleniowej
 31. Zgodnie z §3 niniejszej procedury nadzór nad szkoleniem sprawuje opiekun merytoryczny. Opiekunem merytorycznym szkolenia jest osoba zatrudniona lub stale współpracująca z firmą, odpowiedzialna za zapewnienie rzetelności treści i adekwatnych do celów metod pracy. Funkcja opiekuna merytorycznego może być pełniona przez osobę prowadzącą szkolenie, jeżeli spełnia ona określone dla opiekuna merytorycznego wymogi.
 32. Opiekun merytoryczny musi spełniać łącznie następujące warunki:
 33. Posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiednim do tematyki nadzorowanych szkoleń lub zrealizował w tym zakresie 300 godzin szkoleń lub doradztwa.
 34. Dysponuje wykształceniem w zakresie odpowiednim do tematyki szkolenia.
 35. Wszyscy członkowie kadry szkoleniowej posiadają doświadczenie zawodowe lub wykształcenie odpowiednie do zakresu tematycznego prowadzonych szkoleń oraz biorą udział w co najmniej jednym w ciągu roku programie edukacyjnym zorientowanym na rozwój i aktualizację kompetencji związanych z wykonywanym zawodem, trwającym minimum 16 godzin.
 36. Ponadto każda z osób należących do kadry szkoleniowej firmy spełnia co najmniej jeden z wymienionych poniżej warunków:
  1. ukończyła trwający minimum 60 godzin kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub dysponuje przyznaną przez zewnętrzną instytucję certyfikatem potwierdzającym posiadanie kompetencji zbliżonych do wymienionych powyżej lub posiada 750 godzin doświadczenia w zakresie edukacji osób dorosłych lub posiada specjalistyczne wykształcenie i minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie oraz prowadzi kształcenie wyłącznie w formie wykładowej.
 37. Firma prowadzi ocenę kadry szkoleniowej w sposób uwzględniający teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu tematyki szkoleń oraz kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem dorosłych. Analogiczne kryteria są stosowane w odniesieniu do rekrutacji, o ile jest prowadzona. Kompetencje opiekuna merytorycznego/trenera muszą zgodnie ze standardami MSUES muszą zostać zweryfikowane na etapie wyboru kadry szkoleniowej. Oceny kompetencji dokonuje się na podstawie dokumentów przedstawionych przez kandydata na opiekuna merytorycznego/trenera, tj. CV, dyplomów, certyfikatów, nabytych uprawnień, zaświadczeń o realizacji szkoleń i kursów itp.
 38. Infrastruktura, organizacja i obsługa klienta
 39. Oferowane przez firmę szkolenia odbywają się w pomieszczeniach spełniających wymagane warunki.
 40. Harmonogramy prowadzonych szkoleń spełniają następujące warunki:
 41. Czas trwania jednego modułu/zjazdu nie pzrekracza 5 następujących po sobie dni.
 42. Czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia.
 43. W trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe.
 44. Firma stosuje procedurę reklamacji dotyczącą sytuacji, w których szkolenie nie spełniło oczekiwań odbiorców. Procedura reklamacyjna znajduje się na stronie www.a4academy.pl
 45. Firma stosuje procedurę postępowania w wypadku pojawienia się nieprzewidzianych trudności. Procedura ta znajduje się na stronie www.a4academy.pl
 46. Zrządzanie jakością usług szkoleniowych
 47. Firma publikuje na stronie internetowej www.a4academy.pl informacje o swoich koncepcjach działania, zawierające m.in.: misję firmy, cele, wartości, obszary tematyczne szkoleń, metody kształcenia oraz kierunki doskonalenia i rozwoju.
 48. Firma publikuje na stronie internetowej www.a4academy.pl aktualny katalog oferowanych szkoleń.
 49. Firma publikuje na stronie internetowej www.a4academy.pl aktualną informację o kadrze szkoleniowej, jej kwalifikacjach oraz doświadczeniu zawodowym.
 50. Firma prowadzi ocenę kadry szkoleniowej w sposób uwzględniający teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu tematyki szkoleń.
 51. Firma wdrożyła wewnętrzną procedurę zapewnienia jakości uwzględniającą wykorzystanie wniosków z ewaluacji. Procedura zapewnienia jakość szkolenia znajduje się na stronie www.a4academy.pl
 52. Firma prowadzi dokumentację przebiegu kształcenia zawierającą:
 53. Dziennik szkolenia (z wymiarem godzinowym i tematami poszczególnych zajęć).
 54. Listy obecności.
 55. Listę potwierdzającą odbiór materiałów.
 56. Protokół z egzaminu lub testu, o ile taki został przeprowadzony.
 57. Listę potwierdzającą odbiór certyfikatu ukończenia szkolenia.
 58. Firma podaje do publicznej wiadomości rozwiązania i dobre praktyki, które stosuje w celu zapewnienia jakości realizowanych szkoleń.